Om kulturregionen

Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde mellem Kulturministeriet og de fire østjyske kommuner Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg.

Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde mellem Kulturministeriet og de fire østjyske kommuner Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg, hvor formålet er at fremme samarbejdet mellem kommunerne på kulturområdet med fokus på nytænkning og udvikling.

Fire kommuner i samarbejde om kultur

De fire kommuner i kulturregionen, Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg, har en ensartet størrelse (i alt ca. 360.000 indbyggere) og har et bredt kulturfelt med både formidlende og producerende, professionelle kulturinstitutioner samt et spirende vækstlag. En anden fælles faktor er, at kommunerne er naboer til Århus, der har et omfattende videns-, kultur-, erhvervs- og uddannelsesmiljø. Uddannelsesmiljøerne i aftaleområdet har de mellemlange uddannelser repræsenteret. De længerevarende, videregående uddannelser er mere sparsomt repræsenteret. Det medfører bl.a., at de ressourcestærke unge i et vist omfang søger væk fra købstæderne efter ungdomsuddannelsernes afslutning. Byernes kulturliv er samtidig under et vist pres fra de større byers vidtforgrenede, dynamiske kulturtilbud. Her ud over er globaliseringen med til at skabe en stigende forventning fra borgerne om professionelle og avancerede, oplevelsesorienterede kulturtilbud.

I den stående kamp om at være blandt de mest bosætningsattraktive kommuner, spiller disse forventninger en væsentlig rolle. Det er udfordrende for den enkelte kommune at skaffe sig viden og indflydelse nok til at løfte disse opgaver. Det kræver uddannelser, rapporter, analyser på højt niveau. Med denne aftale samarbejder de fire kommuner om at etablere netværk for at indfri et læringspotentiale og en øget effektivitet. Der er således et særligt potentiale i, at de fire kommuner med samlede kræfter angriber de problemstillinger, som de er fælles om på det kulturelle område.

Fire temaområder

Kulturregionens fire kommuner har identificeret fire temaområder. De fire temaområder indeholder fælles centrale udfordringer for kommunerne, som vil udmønte sig i konkrete borgerrettede projekter. På flere områder står regionens kulturinstitutioner så stærkt, at der nu skal et øget internationalt udsyn til for at skabe det næste kvalitetsløft. Erfaringer fra denne strategiudvikling vil blive formidlet gennem både brede og fagspecifikke medier, så den indsamlede viden kan bruges i andre af landets beslægtede institutioner, idet erfaringerne kan være af interesse for hele landet.

Det er endvidere hensigten med dette kultursamarbejde at skabe et udblik til europæisk kulturudvikling og kulturforvaltning, herunder samarbejdet med erhvervslivet, for yderligere at optimere og nytænke det kulturelle felt i vores kommuner.

Sideløbende med kulturaftalen planlægger de fire ansøgerkommuner at gennemføre et kvalificeringsforløb for medarbejdere på tværs af organisationer, fag- og kommunegrænser med udgangspunkt i planlægningsredskabet cultural planning. Hermed styrkes den udvikling i kulturregionen, at kultur bliver et centralt element i og et udgangspunkt for kommunernes tværgående, sektoroverskridende planlægning. Forløbet finansieres uden for aftalen.

Kulturpolitik

Kulturpolitikken stiler mod at styrke kvaliteten af de kulturelle tilbud over hele landet gennem øget arbejdsdeling, koordinering og ligeværdig dialog.

Hovedformålet med kulturaftaler er således at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem de forskellige geografiske niveauer i kulturpolitikken. Et rigt kulturliv i hele landet kan fremmes ved at skabe og styrke kulturelle fyrtårne.

Formålet er endvidere:

  • At understøtte kommunernes engagement på kulturområdet.
  • At styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser.
  • At give større dispositionsfrihed på det lokale niveau, og derved forbedre ressourceudnyttelsen og fremme den kulturelle udvikling på det lokale niveau.
  • At sætte fokus på mål og resultater i den lokale kulturpolitik.
  • At fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i regionen med vægt på kvalitet.
  • At opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet.

Kulturministeriet
Kulturprinsen, Viborg
Horsens Musikskole
Randers Musikskole
Den Kreative Skole, Silkeborg
Viborg Musikskole
Horsens Bibliotek
Randers Bibliotek
Silkeborg Bibliotek
Viborg Bibliotek
Horsens Kunstmuseum
Randers Kunstmuseum
Museum Jorn, Silkeborg
Skovgaard Museet
Horsens Museum
Danmarks Industrimuseum
Kulturhistoriske Museum Randers
Silkeborg Museum
Tekstilseminariet, Viborg
DGI Midtjylland
Randers EgnsTeater
Teater Carte Blanche
Horsens Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Viborg Kommune

Kulturregionen udvikler byudviklingsprojekt Urban Lab som understøtter skabelsen af byliv gennem tværfagligt samarbejde og udvikling af faglige netværk i region Midtjylland. Urban Lab indgår som en del af Aarhus Kulturhovedstad 2017.

Link til Urban Lab