Organisationsplan

Med henblik på at skabe en lokal forankring og opbakning til aftalen nedsættes en fælles kommunal politisk styregruppe, der skal sikre en operationel styring på et politisk og administrativt niveau.

Den politiske styregruppe træffer beslutninger om iværksættelse af de fælles opgaver på et overordnet niveau. Styregruppens medlemmer består af formand og næstformand fra hvert af de fire kulturudvalg.

Her kan du se organisationsplanen.

Andre styregrupper

Ligeledes er der oprettet en administrativ styregruppe, bestående af de fire kulturdirektører/kultur- og fritidschefer. Den administrative styregruppe har ansvaret for udvikling, drift og løbende evaluering af kulturaftalen, herunder de enkelte indsatser, sekretariatsbetjening af det politiske niveau mv.

Sekretariatsfunktionen for de to styregrupper og den daglige ledelse af kulturaftalen varetages af en projektleder, som ansættes pr. 1. januar 2008. Projektlederen vil på skift være placeret i alle 4 kommuner. Udover sekretariatsfunktionen vil projektlederen være det samlende og koordinerende led, der skal forbinde kulturaftalens visioner og de enkelte projekter. Projektlederen vil få en stor rolle med arbejdet omkring indsamling af materiale, udarbejdelse af analyser og den efterfølgende formidling af data.

Med henblik på at opretholde en forankring i kulturforvaltningerne udpeges en tværgående referencegruppe med minimum en konsulent fra hver af de fire kommuner. Gruppens opgave vil primært være at følge de mange projekter og være bindeled til projektleder og det øvrige politiske/administrative niveau.