Om kulturregionen

Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde mellem Kulturministeriet og de fire østjyske kommuner Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg.

Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde mellem Kulturministeriet og de fire østjyske kommuner Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg, hvor formålet er at fremme samarbejdet mellem kommunerne på kulturområdet med fokus på nytænkning og udvikling.

Fire kommuner i samarbejde om kultur

De fire kommuner i kulturregionen, Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg, har en ensartet størrelse (i alt ca. 360.000 indbyggere) og har et bredt kulturfelt med både formidlende og producerende, professionelle kulturinstitutioner samt et spirende vækstlag. En anden fælles faktor er, at kommunerne er naboer til Århus, der har et omfattende videns-, kultur-, erhvervs- og uddannelsesmiljø. Uddannelsesmiljøerne i aftaleområdet har de mellemlange uddannelser repræsenteret. De længerevarende, videregående uddannelser er mere sparsomt repræsenteret. Det medfører bl.a., at de ressourcestærke unge i et vist omfang søger væk fra købstæderne efter ungdomsuddannelsernes afslutning. Byernes kulturliv er samtidig under et vist pres fra de større byers vidtforgrenede, dynamiske kulturtilbud. Her ud over er globaliseringen med til at skabe en stigende forventning fra borgerne om professionelle og avancerede, oplevelsesorienterede kulturtilbud.

I den stående kamp om at være blandt de mest bosætningsattraktive kommuner, spiller disse forventninger en væsentlig rolle. Det er udfordrende for den enkelte kommune at skaffe sig viden og indflydelse nok til at løfte disse opgaver. Det kræver uddannelser, rapporter, analyser på højt niveau. Med denne aftale samarbejder de fire kommuner om at etablere netværk for at indfri et læringspotentiale og en øget effektivitet. Der er således et særligt potentiale i, at de fire kommuner med samlede kræfter angriber de problemstillinger, som de er fælles om på det kulturelle område.

Læs mere om de øvrige kulturregioner her.

Mere om kulturregionen

Kulturregionens fire kommuner har identificeret fire temaområder (se uddybning af temaområder under Projekter). De fire temaområder indeholder fælles centrale udfordringer for kommunerne, som vil udmønte sig i konkrete borgerrettede projekter. På flere områder står regionens kulturinstitutioner så stærkt, at der nu skal et øget internationalt udsyn til for at skabe det næste kvalitetsløft. Erfaringer fra denne strategiudvikling vil blive formidlet gennem både brede og fagspecifikke medier, så den indsamlede viden kan bruges i andre af landets beslægtede institutioner, idet erfaringerne kan være af interesse for hele landet.

Det er endvidere hensigten med dette kultursamarbejde at skabe et udblik til europæisk kulturudvikling og kulturforvaltning, herunder samarbejdet med erhvervslivet, for yderligere at optimere og nytænke det kulturelle felt i vores kommuner.

Sideløbende med kulturaftalen planlægger de fire ansøgerkommuner at gennemføre et kvalificeringsforløb for medarbejdere på tværs af organisationer, fag- og kommunegrænser med udgangspunkt i planlægningsredskabet cultural planning. Hermed styrkes den udvikling i
kulturregionen, at kultur bliver et centralt element i og et udgangspunkt for kommunernes tværgående, sektoroverskridende planlægning. Forløbet finansieres uden for aftalen.